הליך ליווי הנגשת אתרי אינטרנט, יישומי אינטרנט ואפליקציות סלולר

למען הסר ספק, פירוט זה אינו מהווה הצעת מחיר ו/או הסכם התקשרות, ונועד להיכרות עם הליך הליווי והערכת נגישות בשירותי אינטרנט

מתן השירות

 • בהתאם לסימן ג נגישות שירותי אינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 ועדכונם מעת לעת.
 • ההקשר הטכני: הערכת הנגישות לרבות אפיון ממשקים ובדיקות הנגישות נסמכים על הקריטריונים להצלחה במסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה A ו AA המקובלים ברחבי העולם ושאומצו גם ב)ת"י 5568.
 • השירות מסופק ע"י אילנה בניש, מורשה נגישות שירות 2200, מומחית נגישות ושמישות אינטרנט וטכנולוגיות מידע, עם ניסיון של מעל לעשור בתחום התאמות נגישות לשירותי אינטרנט וטכנולוגיות מידע לרבות:: אפיון נגישות לממשקי משתמש טכנולוגיים; הערכת נגישות לתשתיות טכנולוגיות מידע, אתרי אינטרנט, יישומי אינטרנט, אפליקציות סלולר, תוכנות מחשב ותאימותם לטכנולוגיות מסייעות; הדרכות נגישות למנהלים, מפתחים, מעצבים ועורכי תוכן; ליווי וייעוץ שוטף לרבות סיוע באיתור מידע, גיבוש המלצות, סיוע בכתיבת תכניות עבודה, נוהלים ומכרזים; גיבוש המלצות לחלופות מספקות בהעדר תאימות טכנולוגית; כתיבת חוות דעת בהליכים משפטיים בנושא התאמות נגישות בשירותי אינטרנט

שלב ראשון : היכרות והתקשרות

 • שיחת היכרות עם הלקוח – הבנת הצרכים, המשאבים וההיקף הנדרש
 • מילוי פרטי הלקוח ופרטי שירותי האינטרנט המבוקשים להליך ההנגשה
 • הפקת הצעת מחיר חתומה דיגיטלית על ידי אילנה בניש
 • תחילת העבודה עם אישור הצעת המחיר, על ידי חתימה על הצעת המחיר או הזמנת רכש חתומה

שלב שני –שלבי ביצוע בדיקות הנגישות

שני מסלולים עיקריים

 • בנק שעות: בדיקת נגישות ממוקדת לבקשת המזמין ותשלום שעתי, בהתאם לכמות השעות שיוסכם מראש ו/או בדיווח חודשי על היקף שעות מסוים שייקבע ו/או יתואם
 • פרויקט: בדיקת נגישות לשירות אינטרנט למכלול השירותים המבוקשים לבדיקה, אשר יוגדרו בהצעת המחיר כמחיר קבוע וסופי

לפני ביצוע הבדיקה

 • במידת הצורך, יתבקש המזמין לספק רשימת תבניות תוכן מייצגות לאתר ו/או רשימת קישורים לטפסים אינטראקטיביים בהם ניתן להזמין שירות מהחייב כגון טופס הרשמה לאירוע, רכישת מוצרים, הזמנת תורים וכד'.

סבב בדיקה ראשון

 • גלישה חופשית באתר ותחילת מיפוי פערי הנגישות בהתאם למבנה האתר.
 • דוח הנגישות יכלול טבלה ובה עמודות לתיאור פערי הנגישות ככל שיימצאו, המלצות לתיקון והפניות למקורות מידע מקצועיים לרבות דוגמאות קוד בהתאם לצורך והפניות למקורות המידע הרלוונטיים במסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה A ו AA שאומצו בתקן הישראלי 5568 של מכון התקנים הישראלי (והמקובלים למימוש גם ב Section 508 בארה"ב)
 • בסיום ביצוע הבדיקה ולאחר קבלת הדוח באמצעות דוא"ל בלבד, המזמין ידאג להעביר את דוח הנגישות לגורם המתאים לצורך ביצוע התאמות הנגישות.
 • שאלות ניתן להפנות בדוא:ל, – שאלה אחת לכל סעיף בדוח ולקבל מענה בדוא"ל חוזר ללא תוספת תשלום.
 • בסיום ביצוע הבדיקה ולאחר קבלת הדוח באמצעות דוא"ל בלבד, המזמין ידאג להעביר את דוח הנגישות לגורם המתאים לצורך ביצוע התאמות הנגישות.
 • המזמין ייקבע מי מטעמו שיהיה ממונה על בקרה ו/או פיקוח של הליך התאמות הנגישות לרבות עמידה בלוחות זמנים.
 • לאחר מסירת דוח הנגישות בסבב ראשון, ניתן לקיים מפגש עם צוותי פיתוח, עיצוב ועריכת תוכן בכדי לעבור על דוח הנגישות (למשך שעה).

סבב בדיקה שני:

 • תתבצע בדיקת נגישות בסבב שני לרכיבים שנבדקו בסבב הראשון.
 • אם כל ליקויי הנגישות טופלו והאתר הונגש בהתאם להוראות כל דין – יופק אישור נגישות
 • במידה ולא תוקנו כל הליקויים, יימסר הדוח עם ציון לגבי התיקונים שטרם טופלו.
 • גם בסבב זה, שאלות ניתן להפנות בדוא:ל, – שאלה אחת לכל סעיף בדוח ולקבל מענה בדוא"ל חוזר, ללא תוספת תשלום.

סבב בדיקה שלישי:

 • ככל שלא הושלמה הנגשת האתר בסבב השני, תתבצע בדיקת נגישות בסבב שלישי לתיקונים בודדים אחרונים ונקודתיים לתבניות תוכן שנבדקו בסבב ראשון ושני

שונות

 • במהלך ביצוע הבדיקה בסבב הראשון, אין לבצע באתר האינטרנט שינויים מבניים כגון שינוי מבני לתפריט הראשי ולמנגנונים קבועים באתר. ככל שיש כוונה לבצע שינויים מבניים באתר בזמן ביצוע בדיקת הנגישות בסבב הראשון, יש ליידע טרם ביצוע השינוי.
 • סבב בדיקות רביעי והלאה, יתומחר ברכש נפרד בעלות של שעת עבודה אחת לפחות בהתאם להיקף הבדיקה הנדרש בשירות האינטרנט – כגון תבנית תוכן, טופס וכד'.
 • המזמין מתחייב להשלים את הליך ביצוע התאמות הנגישות תוך זמן סביר ולא יאוחר משלושה חודשים – אלא אם כן הוחלט והוסכם אחרת ובכתב.

תחולת השירות

 • בדיקת תשתית: המרכיבים, המנגנונים והתהליכים הקבועים באתר החוזרים על עצמם בסדרת דפי רשת ו/או מסכי אפליקציות.
 • בדיקת הנגישות תתבצע עבור דפי האינטרנט תחת הדומיין הראשי
 • ככל שהאתר נמצא תחת דומיין זמני, מתחייב המזמין להציג את האתר המונגש בדומיין הרשמי
 • בדיקות נגישות לדפי אינטרנט של צד ג' ו/או דפי אינטרנט שאינם תחת הדומיין הראשי יתבצעו לבקשת המזמין בהתקשרות נפרדת
 • היקף תבניות התוכן המייצגות באתר ייקבע במעמד הצעת המחיר הרשמית.

ביצוע בדיקת הנגישות באחד או יותר מהשילובים הבאים לפי העניין

 • אמצעים טכנולוגיים לרבות טכנולוגיות מסייעות לנגישות
 • כלים אוטומטיים לבדיקות נגישות
 • אנשי מקצוע ו/או אנשים עם מוגבלות בהתאם לצורך ולפי העניין
 • בשני דפדפנים בסביבת Windows עם שתי תוכנות קוראות המסך הנפוצות לשימוש NVDA ו JAWS
 • דפדפן Safari ל IOS בשילוב התוכנה קוראת המסך VoiceOver ודפדפן Google Chrome לאנדרואיד בשילוב התוכנה קוראת המסך TalkBack.
 • שילובי הכלים והטכנולוגיות המסייעות לפי העניין / בהתאם לצורך ולתוכן הנבדק.
 • שילובים רבים יותר יתקיימו בתכנים אינטראקטיביים כגון בדיקת מנגנוני ניווט גלובאליים, טפסים מקוונים, תהליכים אינטראקטיביים

בדיקה תקופתית ואישורי נגישות

 • בהתאם לתקנה 28 לתקנות נגישות לשירות,חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות, צריך לבצע בדיקה תקופתית, אחת לחמש שנים לפחות.
 • בכל מקרה של עדכונים, שינויים או תוספות בשירותי אינטרנט, חובה לוודא כי הם יונגשו בהתאם להוראות הדין.
 • מומלץ לבצע בדיקות נגישות תקופתיות ו/או יזומות לתכנים דיגיטליים, במיוחד אם נעשים בהם שינויים מעת לעת.
 • אם החייב הוא חלק מרשת, הבדיקה התקופתית ואישור נגישות, לאחר שבוצעו התאמות הנגישות, יסופקו על ידי מורשה לנגישות שירות, כהגדרתו בסימן יא לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998),
 • בכל דרישה של אישור נגישות לשירותי אינטרנט, הוא יופק, עם ביצוע כל התאמות הנגישות הנדרשות בהתאם לסימן ג' נגישות שירותי אינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשירות תשע"ג 2013 ועדכונן מעת לעת.

אישור הנגישות או חוות הדעת יהיו תקפים למועד הפקתו לאור אופיים הדינאמי של שירותי אינטרנט המתבטאים בין היתר בשינויים במעטפת הראשית ו/או עריכה ו/או הוספת תכנים שעשויים להשתנות או להתווסף מידי יום.

תנאי התשלום

ייקבעו בהצעת המחיר

שירותים נוספים

 • אפיון ממשקי משתמש נגישים
 • פיתוח אסטרטגיות להערכת נגישות ושמישות
 • ליווי שוטף ומעקב אחר התקדמות הליך ההנגשה.
 • הערכת נגישות ושמישות אינטרנט, יישומים, לומדות ותוכנות
 • סיוע בכתיבת הנחיות, נהלים, מכרזים, הסכמים ומערכי הדרכה.
 • ארגון וריכוז קבוצות מיקוד ובדיקות חוויית משתמש של אנשים עם מוגבלות
 • הרצאות בקורסים להכשרת מורשים לנגישות שירות ומתו"ס והנחיית סטודנטים
 • סיוע באיתור וגיבוש משאבי ידע להתאמות נגישות בשירותים ומוצרים טכנולוגיים.
 • אפיון וגיבוש חלופות למקרים בהם אין מענה טכנולוגי הולם ונגיש בנקודת זמן נתונה.
 • ייעוץ וסיוע ללשכות משפטיות בארגונים שונים בהבנת היבטי נגישות וגיבוש החלטות בהתאמות נגישות לשירותי אינטרנט
 • אפיון וכתיבת מסמכי הערכת צרכים להתאמת טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלות.
 • כתיבת חוות דעת מומחה בהליכים משפטיים בתחום הנגשת שירותי אינטרנט.
 • ייעוץ בנושא מכשירים דיגיטליים כגון מכשירי תיקוף, מכונות אוטומטיות למתן שירות ציבורי ועוד
 • קידום פרויקט הטמעה, תרגום ופיתוח תוספים לתוכנה קוראת המסך NVDA ברישיון שימוש חופשי וקוד פתוח,
 • הדרכות נגישות: מנהלים, מפתחים, מיישמים, מעצבים, עורכי תוכן באתרי אינטרנט, רשתות חברתיות ומסמכים דיגיטליים

תהליכי עבודה בשקיפות ותוך שמירה על סודיות

למען הסר ספק, פירוט זה אינו מהווה הצעת מחיר ו/או הסכם התקשרות, ונועד להיכרות עם הליך הליווי והערכת נגישות בשירותי אינטרנט.

תוכן עמוד זה לרבות פירוט השירותים עשוי להתעדכן ו/או להשתנות

 

ובכבוד רב,

אילנה בניש מורשה נגישות שירות

נגישות ושמישות אינטרנט וטכנולוגיות מידע

אפיון, ייעוץ, ליווי, הדרכה , הערכה ובקרה

אתר אינטרנט https://adn-accesstime.com/

📱 050-7100367 | 📧  benish.ilana@gmail.com