הליך ליווי הנגשת אתרי אינטרנט, יישומי אינטרנט ואפליקציות סלולר

ליווי הליך התאמות נגישות לשירותי אינטרנט

תקציר

 • הצעת מחיר בהתאם לשירותי האינטרנט הזקוקים להתאמות נגישות
 • בחירת מסלול: פרויקט מוגדר ותחום בזמן ומחיר או פרויקט בנק שעות מוגדר לחודש
 • בדיקות הנגישות יתבצעו בכלים הטכנולוגיים לרבות טכנולוגיות מסייעות לנגישות
 • דוח נגישות לסבב בודד ניתן למטרות של הסדרת הליכים משפטיים
 • אישור נגישות יסופק לאחר ביצוע כל התאמות הנגישות הנדרשות ברגולציה בישראל

מתן השירות

ניסיון מקצועי בהתאמות נגישות לשירותי אינטרנט

השירות מסופק ע"י אילנה בניש, מורשה נגישות שירות 2200, מומחית נגישות ושמישות אינטרנט וטכנולוגיות מידע, עם ניסיון של מעל לעשור בתחום התאמות נגישות לשירותי אינטרנט וטכנולוגיות מידע לרבות::

 • אפיון ממשקי משתמש נגישים
 • פיתוח אסטרטגיות להערכת נגישות ושמישות
 • ליווי שוטף ומעקב אחר התקדמות הליך ההנגשה.
 • הערכת נגישות ושמישות אינטרנט, יישומים, לומדות ותוכנות
 • סיוע בכתיבת הנחיות, נהלים, מכרזים, הסכמים ומערכי הדרכה.
 • ארגון וריכוז קבוצות מיקוד ובדיקות חוויית משתמש של אנשים עם מוגבלות
 • הרצאות בקורסים להכשרת מורשים לנגישות שירות ומתו"ס והנחיית סטודנטים
 • סיוע באיתור וגיבוש משאבי ידע להתאמות נגישות בשירותים ומוצרים טכנולוגיים.

שלבי ביצוע בדיקות הנגישות

לפני ביצוע הבדיקה

במידת הצורך, יתבקש המזמין לספק רשימת תבניות תוכן מייצגות לאתר ו/או רשימת קישורים לטפסים אינטראקטיביים בהם ניתן להזמין שירות מהחייב כגון טופס הרשמה לאירוע, רכישת מוצרים, הזמנת תורים וכד'.

סבב בדיקה ראשון

 • גלישה חופשית באתר ותחילת מיפוי פערי הנגישות בהתאם למבנה האתר.
 • דוח הנגישות יכלול תיאור פערי הנגישות ככל שיימצאו, המלצות לתיקון והפניות למקורות מידע מקצועיים לרבות דוגמאות קוד בהתאם לצורך והפניות למקורות המידע הרלוונטיים במסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה A ו AA שאומצו בתקן הישראלי 5568 של מכון התקנים הישראלי (והמקובלים למימוש גם ב Section 508 בארה"ב)
 • בסיום סבב הבדיקה הראשון, דוח הנגישות יישלח למזמין בדואר אלקטרוני
 • על המזמין להעביר את דוח הנגישות לגורמים הרלוונטיים לצורך ביצוע התאמות הנגישות  כגון מעצבים, מתכנתים, החברה המחזיקה ו/או מפעילה את שירות האינטרנט.
 • המזמין ייקבע מי מטעמו שיהיה ממונה על בקרה ו/או פיקוח של הליך התאמות הנגישות לרבות עמידה בלוחות זמנים.
 • לאחר מסירת דוח הנגישות בסבב ראשון, ניתן לקיים מפגש עם צוותי פיתוח, עיצוב ועריכת תוכן בכדי לעבור על דוח הנגישות (למשך שעה).
 • במהלך ביצוע התאמות הנגישות, ניתן לפנות בשאלות התייעצות ו/או הבהרות בדואר אלקטרוני

סבב בדיקה שני

 • תתבצע בדיקת נגישות בסבב שני לרכיבים שנבדקו בסבב הראשון.
 • ככל שכל ליקויי הנגישות טופלו והאתר הונגש בהתאם להוראות כל דין – יופק אישור נגישות
 • במידה ולא תוקנו כל הליקויים, יימסר הדוח עם ציון לגבי התיקונים שטרם טופלו.
 • גם בסבב תיקונים זה, ניתן יהיה להפנות שאלות ממוקדות בדואר אלקטרוני

סבב בדיקה שלישי:

 • ככל שלא הושלמה הנגשת האתר בסבב השני, תתבצע בדיקת נגישות בסבב שלישי לתיקונים בודדים אחרונים ונקודתיים לתבניות תוכן שנבדקו בסבב ראשון ושני

סבב בדיקה רביעי ואילך יתומחר ברכש נפרד

שונות

 • במהלך ביצוע הבדיקה בסבב הראשון, אין לבצע באתר האינטרנט שינויים מבניים כגון שינוי מבני לתפריט הראשי ולמנגנונים קבועים באתר. ככל שיש כוונה לבצע שינויים מבניים באתר בזמן ביצוע בדיקת הנגישות בסבב הראשון, יש ליידע טרם ביצוע השינוי.
 • סבב בדיקות רביעי והלאה, יתומחר ברכש נפרד בעלות של שעת עבודה אחת לפחות בהתאם להיקף הבדיקה הנדרש בשירות האינטרנט – כגון תבנית תוכן, טופס וכד'.
 • המזמין מתחייב להשלים את הליך ביצוע התאמות הנגישות תוך זמן סביר ולא יאוחר משלושה חודשים – אלא אם כן הוחלט והוסכם אחרת ובכתב.

תחולת השירות

 • בדיקת תשתית: המרכיבים, המנגנונים והתהליכים הקבועים באתר החוזרים על עצמם בסדרת דפי רשת ו/או מסכי אפליקציות.
 • בדיקת הנגישות תתבצע עבור דפי האינטרנט תחת הדומיין הראשי
 • ככל שהאתר נמצא תחת דומיין זמני, מתחייב המזמין להציג את האתר המונגש בדומיין הרשמי
 • בדיקות נגישות לדפי אינטרנט של צד ג' ו/או דפי אינטרנט שאינם תחת הדומיין הראשי יתבצעו לבקשת המזמין בהתקשרות נפרדת

ביצוע בדיקת הנגישות באחד או יותר מהשילובים הבאים לפי העניין

 • כלים אוטומטיים המסייעים בבדיקות נגישות
 • אנשי מקצוע ו/או אנשים עם מוגבלות בהתאם לצורך ולפי העניין
 • בדיקת הנגישות תתבצע בשני דפדפנים בסביבת Windows עם שתי תוכנות קוראות המסך הנפוצות לשימוש NVDA ו JAWS.
 • שני דפדפנים בסביבת מובייל: דפדפן Safari ל IOS בשילוב התוכנה קוראת המסך VoiceOver ודפדפן Google Chrome לאנדרואיד בשילוב התוכנה קוראת המסך TalkBack.
 • תהליכי עבודה בשקיפות ותוך שמירה על סודיות

בדיקה תקופתית ואישורי נגישות

אישור ו/או חוות דעת נגישות

 • בהתאם לתקנה 28 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג–2013,
 • יש לבצע בדיקה תקופתית אחת לחמש שנים של השירותים המסופקים על ידי חייבים בביצוע התאמות נגישות לשירות הן במרחב הפיזי והן בשירותי האינטרנט
 • כאשר מדובר בחייב שהוא רשת, בדיקת הנגישות ואישור מורשה נגישות לאחר ביצוע התאמות הנגישות, יתבצעו ויאושרו על ידי מורשה נגישות שירות
 • אישור נגישות, לשירותי האינטרנט הנבדקים, יופק עם ביצוע כל התאמות הנגישות הנדרשות בהתאם לסימן ג' נגישות שירותי אינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשירות תשע"ג 2013 ועדכונן מעת לעת.
 • ככל שלא יושלמו התאמות הנגישות, יופק מכתב חוות דעת מסכם, אשר יכלול פירוט של התאמות הנגישות שבוצעו והתאמות הנגישות שלא בוצעו.
 • אישור הנגישות או חוות הדעת לשירות האינטרנט הנבדק, כמפורט בטבלה שבסעיף 1, יהיו תקפים למועד הפקתו לאור אופיים הדינאמי של שירותי אינטרנט המתבטאים בין היתר בשינויים במעטפת הראשית ו/או עריכה ו/או הוספת תכנים שעשויים להשתנות או להתווסף מידי יום.
 • על החייב לוודא כי בעת ביצוע שינויים כאמור לאחר הפקת אישור הנגישות, אלה יעמדו בהוראות כל דין החל על החייב.

הבהרות לעניין הצהרת נגישות ופרסום הסדרי נגישות

 • על החייב להקצות בשירות האינטרנט עמוד שימוקם במקום בולט. תוכן העמוד יכלול הצהרת נגישות לגבי עמידתו של שירות האינטרנט בהוראות תקנה 35 בסימן ג' שירותי האינטרנט שבקובץ תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג–2013.
 • את עמוד הצהרת הנגישות ופירוט הסדרי נגישות במקום פיזי מומלץ להגדיר מוקדם ככל הניתן ולפני תום השלמת מלוא התאמות הנגישות בשירות האינטרנט / הממשק ולעדכנם באופן שוטף בעתיד ככל שנדרש.
 • פרסום הסדרי הנגישות בהתאם להוראות תקנה 34 שבוצעו במקום פיזי בו ניתן שירות ציבורי – ככל שהחייב מחויב בביצוע התאמות נגישות לשירות ציבורי. ניתן ואף מומלץ להסתייע ברכז הנגישות / ממונה נגישות ומורשה לנגישות שירות ו/או מתו"ס בכדי להכין את רשימת התאמות הנגישות שבוצעו במרחב הפיזי.
 • רשימת התאמות הנגישות צריכה להתפרסם באתר האינטרנט של החייב ולהתעדכן עם כל שינוי אשר יכול להשפיע על אופן מתן השירות הציבורי.
 • פרטי רכז נגישות: חייב המעסיק 25 עובדים לפחות, מחויב למנות רכז נגישות בהתאם לתקנה 91ה ולפרסם את פרטיו (שם פרטי ושם משפחה) ודרכי ההתקשרות עימו (כגון טלפון, דוא"ל, מספר לשליחת מסרון). בנוסף, וככל שלא מדובר ברכז הנגישות, יש להקצות פרטי התקשרות לצורך דיווח ו/או פנייה בנושא התאמות הנגישות בשירות האינטרנט – נדרש, בין היתר, בכדי לאפשר תיקון ליקויים ככל שיימצאו בתום 60 יום מקבלת הודעה בדבר אי עמידה לכאורה בהוראות תקנה 35(ד)(1) ו (2).
 • ניתן ואף מומלץ להגדיר את עמוד הצהרת הנגישות כך שתכלול את כל המרכיבים שצוינו בסעיפים הקודמים.
 • במקרים של אי עמידה בדרישות תקנה 35, נהוג לציין הסברים ו/או חלופות ו/או לוחות זמנים להשלמת התאמות הנגישות – בתיאום עם רכז הנגישות ומורשה נגישות המלווה את התהליך.

תנאי התשלום

ייקבעו בהצעת המחיר הרשמית שתישלח כמסמך דיגיטלי חתום

 

תוכן עמוד זה לרבות פירוט השירותים עשוי להתעדכן ו/או להשתנות