הנחיות WCAG 2.0
לרמה A ו AA החייבים בנגישות בישראל

עיקרון 1: תפיסה – הצגת מידע ואת המרכיבים של מנשק־המשתמש כך שהמשתמשים יוכלו לתפוס (לקלוט) אותם בחושיהם.

הנחיה 1.1 חלופה טקסטואלית: יש לספק חלופות טקסטואליות לכל תוכן שאינו טקסט, באופן שיאפשר את המרתן לצורות אחרות שאנשים נזקקים להן, כגון כתב גדול, כתב ברייל, דיבור, סמלים או שפה פשוטה יותר.

להבין את הנחיה 1.1

1.1.1 – תוכן שאינו טקסטואלי (A)

1.1.1 Non-text Content A

לכל תוכן שאינו טקסט המוצג למשתמש, תהיה חלופה טקסטואלית שתשמש לאותן מטרות, למעט המקרים המפורטים להלן (

 • פקדים, קלט: אם תוכן שאינו טקסט הוא פקד (למשל, שדות הזנה בטופס), או מקבל קלט מהמשתמש, יהיה לו שם המתאר את תכליתו (ראו הנחיה 4.1 לדרישות נוספות בעניין פקדים ותוכן המקבל קלט מן המשתמש).
 • מדיה מבוססת־זמן: אם תוכן שאינו טקסט הוא מדיה מבוססת־זמן (כגון וידאו או שמע), תספק החלופה הטקסטואלית, לכל הפחות, אמצעי זיהוי שיש בו כדי לתאר את התוכן (ראו הנחיה 1.2 לדרישות נוספות בעניין מדיה).
 • מבחן: אם תוכן שאינו טקסט משמש למבחן או לתרגיל, והצגתו כטקסט סותרת את תכליתו, תספק החלופה הטקסטואלית, לכל הפחות, אמצעי זיהוי שיש בו כדי לתאר את התוכן.
 • חוויה חושית: אם תוכן שאינו טקסט נועד בעיקר ליצור חוויה חושית מסוימת, תספק החלופה הטקסטואלית, לכל הפחות, אמצעי זיהוי שיש בו כדי לתאר את התוכן.
 • CAPTCHA: אם מטרתו של תוכן שאינו טקסט לוודא שהניגש לתוכן הוא אדם ולא מחשב, יש לספק חלופה טקסטואלית שתזהה את התוכן ותתאר את תכליתו, בנוסף לצורות חלופיות של CAPTCHA המכוונות לתפיסה בחושים אחרים, ומתאימות למוגבלויות שונות.
 • קישוט, עיצוב, תוכן בלתי נראה: אם תוכן שאינו טקסט הוא קישוט בלבד, או אם הוא משמש אך ורק לעיצוב חזותי, או אם הוא אינו מוצג למשתמש, הוא ימומש באופן המאפשר לטכנולוגיה מסייעת להתעלם ממנו.

קישורים מסייעים

הנחיה  1.2 מדיה מבוססת־זמן: יש לספק חלופות  למדיה מבוססת זמן

להבין את הנחיה 1.2

1.2.1 – שמע־בלבד, וידאו־בלבד (מוקלט מראש) (A)

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded) A

האמור להלן יתקיים לגבי קטעים מוקלטים מראש של שמע־בלבד או וידאו־בלבד, למעט שמע או וידאו המשמשים כמדיה חלופית לטקסט ומסומנים כך באופן ברור (

 • שמע־בלבד מוקלט מראש: יש לספק חלופה למדיה מבוססת־הזמן, כך שתעביר את אותו המידע הכלול בתוכנו של קטע השמע־בלבד המוקלט מראש.
 • וידאו־בלבד מוקלט מראש: יש לספק חלופה למדיה מבוססת־הזמן, או פס־קול, כך שיעבירו את אותו המידע הכלול בתוכנו של קטע הווידאו־בלבד המוקלט מראש.

1.2.2 – כתוביות (הקלטה מראש) (A) (AA בת"י 5568)

1.2.2 Captions (Prerecorded (A)

יש לספק כתוביות במדיה מסונכרנת לכל תוכן שמע מוקלט מראש, למעט במקרה שהמדיה היא חלופה לטקסט ומסומנת כך באופן ברור  (רמה A) . בת"י 5568 עבר לרמה AA

הנחיה 1.3 גמישות: יש ליצור תכנים הניתנים להצגה בדרכים שונות (למשל, בפריסה פשוטה יותר) בלי איבוד מידע או מבנה .

להבין את הנחיה 1.3

1.3.1 – מידע וקשרים (A)

1.3.1 Info and Relationships A

מידע וקשרים: מידע, מבנה וקשרים המועברים למשתמש באמצעות עיצוב יהיו ניתנים לזיהוי על־ידי תוכנה או שיהיו זמינים כטקסט (למשל: שימוש באלמנט H1 לתיוג כותרת, ולא רק שימוש ב-CSS בכדי לעצב את הטקסט שיראה ככותרת. כך, גם ללא CSS ניתן יהיה לזהות כי מדובר בכותרת

קישורים מסייעים

1.3.2 – סדר בעל משמעות (A)

1.3.2 Meaningful Sequence A

במקרה שבו סדר הצגת התוכן משפיע על משמעותו, סדר הקריאה הנכון יהיה ניתן לזיהוי על־ידי תוכנה

שתי דוגמאות  ל"סדר בעל משמעות":

 • שילוב משפט באנגלית, או מילים באנגלית המופרדות בפסיק בתוך טקסט עברי.
 • טבלה המשמשת לעיצוב שבה האלמנטים נמצאים באותה עמודה אך בשורות שונות (שימו לב כי מומלץ להשתמש בטבלאות לשם הצגת תוכן טבלאי, ולא לשם עיצוב מראה הדף).

1.3.3 – מאפיינים חושיים (A)

1.3.3 Sensory Characteristics

הדרכה בהבנת תוכן ובהפעלתו לא תסתמך רק על המאפיינים החושיים של מרכיבים, כגון צורה, גודל, מיקום חזותי, כיוון או צליל.
הערה: לדרישות בעניין צבע, ראו הנחיה 1.4.

הנחיה 1.4 הבחנה: להקל על המשתמשים לראות את התוכן ולשמוע אותו, בכלל זה הפרדת

להבין את הנחיה 1.4

1.4.1 – שימוש בצבע (A)

1.4.1 Use of Color A

צבע לא ישמש אמצעי חזותי יחידי להעברת מידע, סימון פעולה, בקשת תגובה, או הבלטת עצם חזותי

הערה: קריטריון זה מתייחס באופן ספציפי לתפיסה של צבעים. אופני תפיסה אחרים, כגון גישה של תוכנה לצבע וסוגיות אחרות של קידוד תצוגה חזותית כלולים בהנחיה 1.3.

1.4.2 – שליטה בשמע (A)

1.4.2 Audio Control A

במקרה שבו קטע שמע מתנגן באופן אוטומטי למשך יותר מ־3 שניות, יהיה מנגנון המאפשר לעצור את הנגינה או להפסיק אותה כליל, או מנגנון לשליטה בעוצמת השמע בלי תלות בעוצמת השמע הכללית במערכת.

הערה: כל תוכן שאינו עונה על הקריטריון הזה עלול להפריע לשימוש בדף כולו. לפיכך, תוכן הדף כולו חייב לעמוד בקריטריון הזה (בין אם הוא משמש לעמידה בקריטריונים אחרים, ובין אם לאו) ראו דרישת התאמה 5: מניעת הפרעות.

קישורים מסייעים

דוגמאות לנגנים נגישים

1.4.3 – ניגוד (מינימום) (AA)

1.4.3 Contrast (Minimum] AA

ניגוד (מינימום): הצגה חזותית של טקסט ושל תמונות טקסט תקיים יחס־ניגוד של 4.5:1 לפחות, למעט במקרים הבאים.

 • טקסט גדול: 14 נקודות מודגש ומעלה או 18 נקודות ומעלה ותמונות של טקסט כזה יקיימו יחס ניגוד של 1:3 לפחות.
 • : אין דרישה לגבי הניגוד במקרה של טקסט, או תמונה של טקסט, שהם מרכיב של מנשק משתמש בלתי פעיל, או שהם קישוט בלבד, או שאינם מוצגים לאף אחד, או שהם חלק מתמונה הכוללת תוכן חזותי אחר בעל חשיבות.
 • :: אין דרישה ליחס־ניגוד מינימלי במקרה שהטקסט הוא חלק מסמליל או מעיצוב של שם־מותג.

קישורים מסייעים

1.4.4 – שינוי גודל טקסט (AA)

1.4.4 Resize text AA

כל טקסט, למעט כתוביות ותמונות של טקסט, יהיה אפשר לשנות את גודלו בלי טכנולוגיה מסייעת, בשיעור של עד 200%,  בלי לאבד דבר מהתוכן ובלי לפגום בתפקודו.

1.4.5 – תמונות של טקסט (AA)

1.4.5 Images of Text AA

יש להעביר מידע באמצעות טקסט, ולא באמצעות תמונות של טקסט, כל עוד אפשר להשיג את ההצגה החזותית הרצויה בטכנולוגיות הנמצאות בשימוש. יוצאים מכלל זה המקרים הבאים.

 • : יש אפשרות להתאמה חזותית של תמונת הטקסט לפי צורכי המשתמש.
 • : הצגת הטקסט בצורה מיוחדת הכרחית לשם העברת המידע.

הערה: טקסט שהוא חלק מסמליל נחשב למקרה יוצא־דופן, לפי סעיף "הכרחיוּת" לעיל.

עיקרון 2 תפעוליות – המרכיבים של מנשק המשתמש והניווט צריכים להיות ניתנים לתפעול.

הנחיה 2.1 נגישות מהמקלדת: יש לדאוג לאפשרות לבצע את כל הפעולות באמצעות המקלדת.

להבין את הנחיה 2.1

2.1.1 – מקלדת (A)

2.1.1 Keyboard A

מקלדת: כל ה פעולות הקשורות בתוכן יהיו ניתנות לביצוע באמצעות מנשק מקלדת, בלי דרישה לקצב הקלדה מסוים, למעט מקרים שבהם הקלט תלוי במעקב אחר תנועות המשתמש ולא רק בערך הסופי של ההקלדה.

 • , שיטת הזנת הקלט (כתב־יד) אמנם תלויה במעקב אחר תנועות המשתמש, אבל להשלמת הפעולה נדרש רק הטקסט הסופי.
 • , או בדרך אחרת, בנוסף לאפשרות השימוש במקלדת – מתן אפשרויות כאלה מקובל בהחלט.

קישורים מסייעים

נגנים נגישים
תיבות דו שיח
תפריטים נגישים
תאריכונים
סליידרים

2.1.2 – בלי "מלכודות מקלדת" (A)

2.1.2 No Keyboard Trap A

יש לאפשר הסרה של מוקד המקלדת (הפוקוס) ממרכיב כלשהו בדף באמצעות מנשק המקלדת בלבד, אם העברת המוקד למרכיב נעשית באמצעות המקלדת. יש ליידע את המשתמש לגבי אופן הסרת מוקד המקלדת, אלא אם מדובר בשימוש במקש "טאב", במקשי החצים הרגילים או בדרך סטנדרטית אחרת לביצוע פעולה כזאת.

הערה: כל תוכן שאינו עונה על הקריטריון הזה עלול להפריע לשימוש בדף כולו. לפיכך, תוכן הדף כולו חייב לעמוד בקריטריון הזה (בין אם הוא משמש לעמידה בקריטריונים אחרים, ובין אם לאו) ראו דרישת התאמה 5: מניעת הפרעות.

הנחיה 2.2 משך זמן מספיק: יש לתת למשתמשים זמן מספיק כדי לקרוא את התוכן ולהשתמש בו .

להבין את הנחיה 2.2

2.2.1 – אפשרות להתאמה אישית של מגבלות הזמן (A)

2.2.1 Timing Adjustable A

בכל מקרה שבו התוכן קובע מגבלת זמן, יש לדאוג לפחות לאחד הדברים הבאים.

 • ביטול: יש למשתמש אפשרות לבטל את מגבלת הזמן מראש, עוד לפני שנתקל בה.
 • התאמה אישית: יש למשתמש אפשרות להתאים לעצמו את מגבלת הזמן מראש, עוד לפני שנתקל בה. טווח השינוי המותר צריך להיות רחב – לפחות פי עשרה ממשך הזמן שנקבע כברירת מחדל.
 • דחייה: ניתנת למשתמש התרעה לפני פקיעת הזמן, ועומדות לרשותו 20 שניות לפחות כדי לדחות את סיום הפעולה באופן פשוט (למשל, בלחיצה על מקש הרווח). למשתמש יש אפשרות לדחות את סיום הפעולה לפחות עשר פעמים.

חריגים:

 • אירוע בזמן־אמת: מגבלת הזמן נדרשת עבור אירוע בזמן־אמת (למשל, מכירה פומבית), ואין שום חלופה אפשרית להגבלת הזמן.
 • הגבלת הזמן חיונית: קביעת מגבלת הזמן חיונית ודחייתה תהפוך את הפעולה לחסרת טעם.
 • מגבלה של 20 שעות ויותר: משך הזמן העומד לרשות המשתמש עולה על 20 שעות.

הערה: קריטריון זה עוזר להבטיח את יכולתם של המשתמשים להשלים את משימותיהם בלי שינויים בלתי צפויים בתוכן, או בדברים הקשורים בתוכן, כתוצאה מהגבלת זמן. קריטריון זה משיק לקריטריון 3.2.1, הקובע הגבלות על שינויים בתוכן, או בדברים הקשורים בתוכן, כתוצאה מפעולה שמבצע המשתמש.

2.2.2 – הפסקה, עצירה, הסתרה (A)

2.2.2 Pause, Stop, Hide A

במקרים של תנועה, הבהוב, גלילה או מידע מתעדכן אוטומטית, יש לדאוג לכל הדברים הבאים.

 • תנועה, הבהוב, גלילה: יש לקבוע מנגנון שיאפשר למשתמש לעצור, להפסיק או להסתיר מידע המופיע נע, מהבהב או נגלל, אם הוא
  • מופיע באופן אוטומטי
  • נמשך יותר מחמש שניות
  • מוצג במקביל לתוכן אחר; למעט מקרים שבהם התנועה, ההבהוב או הגלילה מהותיים לפעולה מסוימת.
 • עדכון אוטומטי: יש לקבוע מנגנון שיאפשר למשתמש לעצור, להפסיק או להסתיר מידע המתעדכן באופן אוטומטי, או שיאפשר שליטה בתדירות העדכון, אם המידע
  • מופיע באופן אוטומטי
  • מוצג במקביל לתוכן אחר; למעט מקרים שבהם העדכון האוטומטי מהותי לפעולה.
 • הערה 1: לדרישות בעניין תוכן עם הבזקים או הבהובים ("פליקרים", "פלאשים"), ראו הנחיה 2.3.
 • הערה 2: כל תוכן שאינו עונה על הקריטריון הזה עלול להפריע לשימוש בדף כולו. לפיכך, תוכן הדף כולו חייב לעמוד בקריטריון הזה (בין אם הוא משמש לעמידה בקריטריונים אחרים, ובין אם לאו) ראו דרישת התאמה 5: מניעת הפרעות.
 • הערה 3: במקרה שבו התוכן מתעדכן באמצעות תוכנה במרווחי זמן קבועים, או מועבר בזרימה (streaming) אל האמצעי העומד לרשות המשתמש, אין צורך לשמר ולהציג מידע שנוצר או התקבל בזמן שבין הפסקה יזומה של פעילות הדף לבין חידושה. דבר כזה עלול להיות בלתי אפשרי מבחינה טכנית, ובמקרים רבים אף עלול לגרום להטעיה.
 • הערה 4: הנְפּשׁה (אנימציה) המופיעה כחלק מפתיח לפני טעינת התוכן, או במצב דומה אחר, יכולה להיחשב מהותית, אם אין כל אפשרות לאינטראקציה עם אף אחד מהמשתמשים, ואם היעדר סימון להתקדמות עלול לבלבל את המשתמשים או לגרום להם לחשוב שהתוכן נתקע או התקלקל.

הסבר פשוט יותר

יש לספק מנגנון אשר יאפשר לעצור מידע נע או נגלל המוצג ביחד עם תוכן נוסף. ניתן להוסיף קישורים או כפתורים לעצירה /הפעלה מחדש של מידע נע / נגלל.  הקישורים או הכפתורים לעצירה / הפעלה צריכים להיות ניתנים לניווט באמצעות מקלדת בלבד. בעת ניווט מקלדת, כאשר אחד מהם מקבל פוקוס מקלדת, עליו להיות עם מאפיינים חזותיים שיבחינו אותו משאר המרכיבים  שאינם במוקד המקלדת לרבות הכפתור או הקישור המשמש לפעולה שאינה במוקד המקלדת. כמו כן יש לוודא שלקישורים או לכפתורים יש טקסט ברור המתאר את הפעולה  (הפעל / השהה) ושהם אינם ריקים. אפשר שיהיה גם כפתור אחד שישמש ככפתור מתג להפעלה או עצירה של מידע נע / נגלל.

קישורים מסייעים

הנחיה 2.3 התקפים אפילפטיים: אין לעצב תכנים באופן הידוע כגורם להתקפים אפילפטיים .

להבין את הנחיה 2.3

2.3.1 – לא יותר משלושה הבזקים או מתחת לסף (A)

2.3.1 Three Flashes or Below Threshold A

אין לכלול בדפי רשתדבר היוצר יותר משלושה הבזקים בשנייה אחת, אלא אם תדירות ההבזקים היא מתחת לסף הכללי להבזקים ולהבזקים אדומים.

הערה: כל תוכן שאינו עונה על הקריטריון הזה עלול להפריע לשימוש בדף כולו. לפיכך, תוכן הדף כולו חייב לעמוד בקריטריון הזה (בין אם הוא משמש לעמידה בקריטריונים אחרים, ובין אם לאו) ראו דרישת התאמה 5: מניעת הפרעות.

הנחיה 2.4 ניווט נוח: יש לספק למשתמשים אמצעים שיעזרו להם בניווט, באיתור תכנים ובזיהוי מקום הימצאם באתר.

להבין את הנחיה 2.4

2.4.1 – עקיפת קטעים חוזרים (A)

2.4.1 Bypass Blocks A

יש לקבוע מנגנון שיאפשר למשתמש לעקוף קטעי תוכן שחוזרים שוב ושוב בדפי רשת רבים באתר.

מנגנון שיאפשר למשתמשי מקלדת לעקוף קטעי קישורים ורכיבים המופיעים באופן קבוע באתר כגון קישורים, תפריטים, כפתורים המאפשרים ביצוע פעולות שונות וכדומה. הגישה לקישור לדילוג לתוכן מרכזי צריכה להיות זמינה למשתמשי מקלדת עם טעינת העמוד כרכיב הראשון או השני לכל היותר. ניתן להסתיר רכיב זה כך שיהיה גלוי רק בעת לחיצת TAB. בנוסף יש לוודא כי בעת לחיצה על צירוף המקשים ctrl + home להגעה לראש העמוד, מוקד המקלדת מאפשר הגעה לקישור של דילוג לתוכן מרכזי.

קישורים מסייעים

WebAIM: "Skip Navigation" Links

2.4.2 – כותרת לכל דף (A)

2.4.2 [Page Titled] A

יש לתת לדפי רשת כותרות שיתארו את נושא הדף או את תכליתו.

2.4.3 – סדר המיקוד (A)

2.4.3 Focus Order A

אם ניתנת בדף רשת אפשרות לנווט לפי סדר מוגדר מראש, ואם הסדר שהוגדר משפיע על משמעות התוכן או על תפקוד הדף, המוקד (פוקוס) יעבור בין מרכיבי הדף הרלוונטיים באופן שישמר את המשמעות ואת התפעוליות.

2.4.4 – זיהוי תכלית של קישור (בהתחשב בהקשר) (A)

2.4.4 Link Purpose (In Context) A

בהתחשב בהקשר): תכליתו של כל קישור תהיה ברורה מהטקסט המלווה אותו בלבד, או מהטקסט המלווה אותו ומההקשר שבו הוא נתון, אם מדובר בהקשר ניתן לזיהוי על־ידי תוכנה. יוצאים מכלל זה מקרים שבהם תכליתו של הקישור היא רב־משמעית לכלל המשתמשים

2.4.5 – ריבוי דרכים (AA)

2.4.5 Multiple Ways AA

איתור של דף רשת בתוך סדרה של דפים יהיה אפשרי ביותר מדרך אחת, אלא אם הדף הוא תוצאה של תהליך או שלב במהלכו.

2.4.6 – כותרות ותוויות (AA)

2.4.6 [Headings and Labels AA

יש להשתמש בכותרות (headings) ותוויות (labels) כדי לתאר נושא או תכלית.

קישורים מסייעים

2.4.7 – אפשרות לראות את מוקד המקלדת (AA)

2.4.7 Focus Visible AA

כל מנשק משתמש הניתן לתפעול באמצעות המקלדת יכלול מצב הפעלה שבו אפשר לראות בעין את סימון מוקד המקלדת.

קישורים מסייעים

a11y_styled_form_controls

2.4.10 – כותרות לקטעים (AAA) (AA בת"י 5568)

2.4.10 Section Headings AAA (in israel AA)

יש להשתמש בכותרות קטעים (section headings) לשם ארגון התוכן (רמה AAA)

 • " (heading) משמש כאן במשמעותו הרחבה, כך שהוא כולל titles ודרכים אחרות להוספת כותרות לסוגים שונים של תוכן.
 • . קריטריון 4.1.2

קישורים מסייעים

עיקרון 3: נהירוּת – המידע ואופן הפעלת מנשק המשתמש חייבים להיות ברורים ומובנים.

הנחיה 3.1 קריאוּת: יש ליצור תוכני טקסט קריאים ונהירים

להבין את הנחיה 3.1.

3.1.1 – שפת הדף (A)

3.1.1 Language of Page A

בכל דף רשת, יש לאפשר זיהוי על־ידי תוכנה של השפה הטבעית המשמשת ברירת מחדל.

קישורים מסייעים

3.1.2 – השפה בחלקים של הדף (A)

3.1.2 Language of Parts A

יש לאפשר זיהוי על־ידי תוכנה של השפה הטבעית המשמשת בכל צירוף מילים או פסיקה הכלולים בדף, למעט שמות פרטיים, מונחים טכניים, מילים ששפתן אינה ברורה ומילים וביטויים שהפכו חלק מהשפה שבה כתוב רוב הטקסט.

קישורים מסייעים

הנחיה 3.2 תפקוד באופן צפוי: יש ליצור דפי רשת שיופיעו ויתפקדו באופן צפוי .

להבין את הנחיה 3.2

3.2.1 – מיקוד ( on focus ) (A)

3.2.1 On Focus A

העברת המוקד (פוקוס) למרכיב מסוים בדף רשת לא תגרום לשינוי בקונטקסט  למשל, אין להציג חלון קופץ כתוצאה מפוקוס על רכיב מסוים.

3.2.2 – קלט ( on input )(A)

3.2.2 On Input A

שינוי רכיב בדף דרך מרכיב כלשהו במנשק המשתמש (כגון הזנת טקסט או בחירת אפשרות בטופס) לא יגרום לשינוי בקונטקסט באופן אוטומטי, אלא אם המשתמש קיבל התרעה על כך לפני השימוש במרכיב (למשל, אין להעביר לדף חדש מתוך (combo-box) .

3.2.3 – עקביות בניווט (AA)

3.2.3 Consistent Navigation AA

מנגנוני ניווט החוזרים ומופיעים בדפי רשת רבים בתוך סדרה של דפי רשת, יופיעו בכל פעם באותו סדר יחסי, אלא אם המשתמש יזם שינוי .

3.2.4 – עקביות בזיהוי (AA)

3.2.4 Consistent Identification AA

מרכיבים שיש להם תפקודיות זהה בסדרה של דפי רשת יהיו ניתנים לזיהוי באופן עקבי

הנחיה 3.3 עזרה בהזנת קלט: יש לסייע למשתמשים להימנע משגיאות ולעזור להם לתקנן .

להבין את הנחיה 3.3

3.3.1 – זיהוי שגיאה (A)

3.3.1 Error Identification] A

במקרה שמזוהה שגיאה בקלט באופן אוטומטי, יש להצביע על הרכיב שבו נמצאת השגיאה, ולתאר את השגיאה למשתמש באמצעות טקסט.

קישורים מסייעים

ARIA21: Using Aria-Invalid to Indicate An Error

3.3.2 – תוויות או הוראות (A)

3.3.2 Labels or Instructions A

יש לספק תוויות (labels) או הוראות (instructions) כאשר התוכן מחייב קלט מהמשתמש

קישורים מסייעים

WebAIM: Creating Accessible Forms – General Form Accessibility

3.3.3 – הצעת תיקון (AA)

3.3.3 Error Suggestion AA

במקרה שמזוהה שגיאה בקלט באופן אוטומטי, ואפשרויות התיקון ידועות, המשתמש יקבל הצעות לתיקון, אבל לא במקרה שבו ההצעות עלולות לגרום סיכון אבטחה או לפגום בתכלית של התוכן .

3.3.4 – מניעת שגיאות נתונים בעלי השלכות כלכליות ו/או משפטיות  (AA)

3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data) AA

בטפסים מקוונים: לספק מנגנון אימות נתונים לפני שליחה סופית

עיקרון 4: יציבות טכנולוגית – התוכן חייב להיות יציב במידה כזו שתאפשר לאמצעים העומדים לרשות המשתמש, בכלל זה טכנולוגיות מסייעות, לפענח אותו באופן אמין.

הנחיה 4.1 תאימוּת: נדרשת תאימות מרבית לאמצעים העומדים לרשות המשתמש בהווה ובעתיד, בכלל זה טכנולוגיות מסייעות.

להבין את הנחיה 4.1

4.1.1 – תחביר תקין ( Parsing )(A)

4.1.1 Parsing A

בתוכן המופק באמצעות שפת סימני עריכה (markup language) יהיו לכל הרכיבים: תגיות פתיחה וסיום בשלמותן, קינון הרכיבים יהיה לפי הוראות השימוש בהם, הרכיבים לא יכללו תכונות כפולות (duplicate attributes), כל סימני הזיהוי (ID) יהיו ייחודיים. חריגה מהכללים האלה אפשרית אך ורק אם הוראות השימוש ברכיב מתירות זאת.

קישורים מסייעים

Nu Html Checker

4.1.2 – שם, תפקיד, ערך (A)

4.1.2 Name, Role, Value A

שמו ותפקידו של כל מרכיב של מנשק המשתמש (בין היתר: רכיבים של טפסים, קישורים, מרכיבים שנוצרו על־ידי סקריפט וכולי) יהיו ניתנים לזיהוי על־ידי תוכנה. מצבים, מאפיינים וערכים שהמשתמש יכול לקבוע, יוכלו להיקבע על־ידי תוכנה. הודעה על שינויים בפריטים האלה תהיה זמינה לאמצעים העומדים לרשות המשתמש, בכלל זה לטכנולוגיות מסייעות .

%d בלוגרים אהבו את זה: