תנאי השתתפות בקורס הנגשת מסמכים דיגיטליים

מטעמי נוחות, תנאי ההסכם נכתבו בלשון זכר, אך פונים לשני המינים.

1. מבוא

הסכם זה מפרט את תנאי הצטרפות לסדנא "להנגשת מסמכים דיגיטליים" אשר מועבר באמצעות מפגשים מקוונים ב-ZOOM על ידי אילנה בניש ("נותנת השירות") באישורך "המשתתף", וכתנאי להשתתפותך בסדנא זו הנך מאשר את כל האמור בהסכם זה אשר מהווה התחייבות בלתי חוזרת שלך לתנאים המפורטים להלן.

2. קהל היעד, מפגשים, למידת עמיתים וחומרי לימוד

2.1. הסדנא מיועדת למורשים לנגישות שירות ו\או מתו"ס הרשומים בפנקסי המורשים של מדינת ישראל.

2.2. הסדנא תכלול שישה מפגשים לפחות ומפגש אופציונאלי נוסף, כאשר משך כל מפגש 90 דקות אשר לאחריו יכול ויינתנו תרגילי בית. המשתתפים רשאים אך לא חייבים לפעול ליישום תרגילי הבית.

2.3. משתתפי הסדנא יוכלו להיות חברים בקבוצה דיגיטלית / מקוונת ייעודית ולהמשיך להיות חברים בה גם לאחר סיום הסדנא. הקבוצה הייעודית תתבסס על למידת עמיתים ושיתוף הדדי ולא תחייב את נותנת השירות במתן תשובות והסברים ו\או כל מידע אחר, אלא לפי שיקול דעתה הבלעדי כגון במקרים של תכנים מאוד לא מונגשים או ההפך, במקרים של דוגמאות מאוד נגישות של תכנים במסמכים דיגיטליים שיצרו משתתפי הסדנא.

2.4. חומרי הלימוד בסדנא יהיו מפגשי הדרכה מקוונים, מדריכים ממוקדים בסיום כל מפגש וקישורים למקורות מידע.

3. הצהרות והתחייבויות המשתתף

3.1. המשתתף מאשר כי הוא נרשם לסדנא לאחר שקיבל מידע בנוגע לתכנים שיועברו בסדנא כמפורט באתר בעמוד התכנית, וכי החלטתו התקבלה לאחר שבחן כי הסדנא מתאימה לצרכיו, ליכולותיו ומטרותיו.

3.2. יובהר כי "נותנת השירות" רשאית לשנות את תכני הסדנא מעת לעת בהתאם לנסיבות העניין ולשיקול דעתה ובהתאם לצרכיה מבלי שלמשתתף יהיו טענות מגדה בשל כך.

3.3. המשתתף מאשר כי ידוע לו כי נותנת השירות אינה מתחייבת כי השתתפות בסדנא והשימוש בכלים ו\או בידע שרכש בסדנא יניבו לו רווח כלשהו ו\או יהיו לשביעות רצונו, והצלחתו בסדנא תלויה במדדים שאינם בהכרח תלויים בנותנת השירות, אלא בהיבטים אחרים כגון יכולת למידה עצמית, תרגול, התנסות לרבות התנסות בטכנולוגיות מסייעות לנגישות, תרגול בהנגשת מסמכים דיגיטליים  ועוד.

3.4. המשתתף מצהיר כי ברשותו חיבור אינטרנט תקין, תוכנות מחשב לרבות תוכנת ZOOM, (מצלמה תופעל בהתאם לשיקול דעתו של המשתתף) רמקולים, מיקרופון ו/או אוזניות, יכולת וכישורים להפעילם לרבות יכולת להוריד ולהתקין תוכנות מחשב, הדרושים לקיום מפגשים מקוונים, תוכנת Microsoft Office בגרסה עדכנית עד כמה שניתן, דפדפנים כגון Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox וכד' (בגרסאות עדכניות עד כמה שניתן) שהם הכרחיים להשתתפות אופטימלית בקורס.

3.5. נותנת השירות לא תהא אחראית לספק תמיכה טכנית ו/או לפתור בעיות טכניות שיהיו במהלך העברת הסדנא במקורן בתקלה בציוד של המשתתף לרבות, אך לא רק, בעיות בחיבור לאינטרנט של המשתתף, והמשתתף לא יהיה זכאי להחזר כספי במקרה של תקלות כאמור.

4. תמורה

4.1. תמורת ההשתתפות בקורס המשתתף ישלם לנותנת השירות סכום של 1,000 ₪ לפני מע"מ (בתוספת 170 ₪ מע"מ בכפוף לחוקי מדינת ישראל בדבר מס ערך מוסף במידה ויתעדכן מעת לעת).

4.2. התשלום יתבצע באמצעות העברה דיגיטלית דרך אפליקציות סלולר ייעודיות ו/או העברה בנקאית כפי שמפורט בעמוד ההרשמה לקורס ובהתאם לשיקול דעתה של נותנת השירות. חשבונית מס כדין, עם ערך התאריך בו בוצע התשלום, תופק עבור כל משתתף עם קבלת התשלום בפועל ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים.

5. מדיניות ביטולים

5.1. משתתף אשר מעוניין לבטל את הרשמתו יוכל לעשות זאת בהודעת דואר אלקטרוני בלבד לכתובת  benish.ilana@gmail.com לאחר המפגש הראשון ולפני המפגש השני.
5.2. ככל והבקשה הוגשה במועד כאמור המשתתף יהיה זכאי לקבל את מלוא כספו בחזרה, בניכוי של 25% (עשרים וחמש אחוז) מסכום העסקה כדי לכסות את עלות הטיפול בבקשה ואת דמי הטרחה ו/או הסליקה שנשאה בהם במסגרת התקשרותה עם המשתתף. למען הסר ספק, לא יתקבל החזר כספי בגין בקשות שהוגשו לאחר השתתפות המשתתף מהמפגש השני ואילך.

6. איסור שימוש בתכני הסדנא לצורך מסחרי

6.1. יובהר כי כל תכני הסדנא שנוצרו כתוכן מקורי של נותנת השירות כגון מצגות, צילומי מסך, הקלטות וידאו, מדריכים וכ', מוגנים בזכויות יוצרים והינם בבעלותה הבלעדית של נותנת השירות. על כן השימוש בתכני הסדנא הינם לשימוש אישי ולצורכי לימוד בלבד וחל איסור על שימוש מסחרי בתכנים לרבות אך לא רק, הפצה, העתקה, הקלטה, שכפול ו\או שימוש בתכני הסדנא לצורכי העברת סדנא ו/או קורס ו/או השתלמות מתחרים ו\או לכל צורך עסקי אחר.

6.2. נותנת השירות רשאית להקליט את השיעורים ופרסום ההקלטות יהיו על פי שיקול דעתה בלבד.

7. שונות

7.1. הסכם זה כולל את כל המסוכם בין הצדדים וגובר על כל הסכם, סיכום, התכתבויות או הסכמות למיניהם בין הצדדים בנושאים המוסדרים בו. כל הבטחה, התחייבות, הסכמה, זכרון דברים או מצג או התנהגות בעבר, שנעשו בין הצדדים, אם נעשו קודם לחתימת ההסכם, בין בכתב ובין בעל פה, הינם בטלים ומבוטלים בזה, ואין לעשות בהם כל שימוש כנגד נותנת השירות.

7.2.  הרשמה לקורס מהווה את הסכמת המשתתף להסכם זה המובא בקישור זה ו/או כפי שיתעדכן בכתובת URL אחרת

%d